עברית English  
 
חקיקה והצעות חוק

 

חקיקה

9.12.14חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 16)- פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה:

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, כפי שהיה לפני התיקון, קובע הסדר מתקדם ולפיו קטינים שבוצעה בהם עבירת מין, ובגינה נפסקו להם פיצויים כספיים מאת הנאשם, מקבלים ישירות ובאופן מיידי מידי מרכז הגבייה, סכום של עד עשרת אלפים שקלים חדשים, וזאת כדי שסכום זה יוכל לעמוד להם כדי לכסות את הוצאותיו של טיפול נפשי או כל צורך דחוף אחר. עד כה אפשרות זו חלה רק על מי שהיו קטינים בעת מתן פסק הדין. התיקון קובע כי הזכאות לשימוש במנגנון תיקבע על פי גילו של נפגע העבירה בזמן ביצוע העבירה ולא לפי גילו של הקטין בזמן מתן ההחלטה של בית המשפט. בכך מאפשר התיקון למי שנפגעו מעבירת מין בקטנותם לעשות שימוש במנגנון הקיים כיום, גם לאחר שבגרו, ובכך לסייע להם במידת מה בהליך שיקומם. תיקון החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ביוזמת המועצה לשלום הילד בשיתוף עם חברי הכנסת מוטי יוגב, אורלי לוי- אבוקסיס ואורית סטרוק, סמוך לפיזור הכנסת ה-19.

 

9.12.14- חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 8)- השעיית עובד חינוך:

עד היום, סוגיית השעייתם של מורים שהוגש נגדם כתב אישום בגין פגיעה בילדים הוסדרה רק לגבי עובדי חינוך שהם עובדי המדינה. תיקון חוק פיקוח על בתי ספר מסדיר הליך השעיה של עובד חינוך אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת מין או עבירת אלימות חמורה נגד קטין או חסר ישע שבאחריותו, נוכח העובדה שעבירות אלו יש בהן כדי לסכן את שלומם וביטחונם של התלמידים. הליכים פליליים עשויים להמשך חודשים ארוכים ואף שנים ובשל מאפייני אוכלוסיית התלמידים, יש להבטיח את שלומם ורווחתם במהלך תקופה זו. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר העבירה בוצעה כלפי תלמיד, אשר אמור לפגוש את העובד הפוגע, ולהתמודד עמו מדי יום במוסד החינוכי בו התרחשה הפגיעה. התיקון קובע כי ההשעיה תסתיים עם סיום ההליכים הפליליים, כשלמנהל הכללי של משרד החינוך תישמר הסמכות לשקול את הפסקת ההשעיה ולעיין מחדש בהחלטה לפי בקשת העובד לאחר שישה חודשים.

תיקון החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ביוזמת המועצה לשלום הילד בשיתוף עם חברת הכנסת פנינה תמנו- שטה וקבוצת חברי כנסת נוספים, ערב פיזור הכנסת ה-19.

 

4.11.13- חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6)- קביעת גיל 18 כגיל המינימום לנישואים בישראל:

תיקון החוק קבע את גיל 18 כגיל הנישואין המותר בישראל, שעמד עד אז על גיל 17. בכך הצטרפה ישראל למדינות רבות בעולם בהן עומד גיל הנישואין לנשים ולגברים על 18 שנים ובתוכן ניתן למנות את צ'כיה, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, הולנד, שוויץ, בלגיה ומדינות סקנדינביה. תיקון החוק עבר קריאה ראשונה בכנסת השמונה-עשרה ועבר כחוק בקריאה שנייה ושלישית בכנסת התשע- עשרה ביוזמת ובשיתוף המועצה לשלום הילד.

 

הצעות חוק

9.12.14  הצעת חוק זכויות החולה (תיקון- הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו)- עברה קריאה ראשונה:  

מטרת הצעת החוק היא להגן על ילד שנגד הורהו הוגש כתב אישום שלפיו ביצע עבירת מין או אלימות כלפיו, ולאפשר לו לקבל את הטיפול הרפואי הדרוש לו עקב הפגיעה כאמור. לשם כך, מוצע לקבוע כי לא תידרש הסכמתו של אותו הורה לטיפול רפואי בילדו האמור, ולא יימסר לו מידע על הטיפול בילדו, אלא אם כן זוכה מהאישום נגדו. הגדרת טיפול רפואי תכלול גם אבחון, בדיקה וטיפול פסיכיאטרי הקשורים לפגיעה שסבל הילד לכאורה מצד ההורה. הצעת החוק הוגשה ע"י חברת הכנסת יפעת קריב בשיתוף המועצה לשלום הילד.

8.12.14 הצעת חוק אומנה לילדים- עברה קריאה ראשונה: הצעת החוק, המבוססת על דו"ח ועדת רוטלוי, נועדה להסדיר את תחום האומנה בישראל, שכיום אינו מוסדר כלל בחקיקה. הצעת החוק נועדה לעגן בחקיקה את זכויות הילד המושם באומנה ולהבטיח את מימושן. הצעת החוק הוגשה ע"י חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי כנסת נוספים ביוזמת ובשיתוף המועצה לשלום הילד. הצעת החוק, שהמועצה לשלום הילד מנסה בעקביות להעבירה מזה כעשור, עברה בקריאה ראשונה ביומה האחרון של הכנסת ה-19, טרם התפזרותה.

   

 
 
 
 
Adam Vinatieri Jersey Byron Maxwell Jersey Adam Thielen Jersey Chris Hogan Jersey Brandin Cooks Jersey Dominique Rodgers-Cromartie Jersey Brandon Marshall Jersey Aldon Smith Jersey